PROJEKČNÍ ČINNOST

PROJEKTY PASIVNÍCH DOMŮ

Pasivní stavby jsou budovy s velmi malou spotřebou energie na provoz. Pro dosažení těchto požadavků je nutné mít kvalitně navržený projekt a dodržet vysokou kvalitu při provádění stavby. V projektu je potřeba dodržet správnou orientaci ke světovým stranám, využít aktivní a pasivní solární zisky, navrhnou vhodnou skladbu konstrukcí a detailů, vyřešit systém vytápění a případně chlazení, zajistit zpětné získávání energie při větrání nebo využití obnovitelné energie. Parametry pro splnění těchto podmínek je měrná roční potřeba tepla na vytápění menší než 15 kWh/m2a, celková potřeba primární energie spojená s provozem budovy včetně domácích spotřebičů nižší než 120 kWh/m2a a neprůvzdušnost obálky budovy n50 ověřenou tlakovou zkouškou nesmí překročit hodnotu 0,6 1/hod.

PROJEKTY NÍZKOENERGETICKÝCH DOMŮ

Nízkoenergetické stavby jsou budovy s malou spotřebou energie na provoz. Pro dosažení těchto požadavků je postačující mít správně navržený projekt a dodržení běžné kvality při provádění stavby. V projektu je vhodné mít využity zásady pro pasivní stavby s ohledem na ekonomické možnosti investora. Parametrem pro splnění těchto podmínek je měrná roční potřeba tepla na vytápění 15-50 kWh/m2a.

PROJEKTY DŘEVOSTAVEB

Dřevostavby se dnes vrací do popředí zájmů mnoha stavitelů pro řadu výhod, které dřevo nabízí. Nejčastějším původem pro jeho volbu je možnost vysoké difúzní otevřenosti konstrukce pláště budovy. Ta umožňuje prostup vodní páry konstrukcí, aniž by to mělo vliv na její funkci a životnost. Dle konstrukce rozlišujeme dřevostavby na sruby, roubenky a nejrozšířenější sendvičové stavby.

PROJEKTY ZDĚNÝCH DOMŮ

Tradiční způsob výstavby za použití cihel má u nás dlouhodobou tradici. Moderní cihelné systémy dutinových cihel nebo s izolační výplní umožňují dosáhnout výborných tepelně technických parametrů za přijatelnou cenu.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

AUTORSKÝ A STAVEBNÍ DOZOR

Autorský a technický dozor je prováděn po celou dobu výstavby. Jedná se o činnost autorizované osoby, která provádí kontrolu stavby a konzultuje stavební detaily. Pro objektivnost je tato osoba nezávislá na prováděcí stavební firmě.

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

Odpovědný zástupce pro živnost prováděni staveb, jejich změn a odstraňování umožňuje podnikat osobám v oboru s živnostenským oprávněním, které nemají dostatečnou kvalifikaci v oboru.PORADENSKÁ ČINNOST

KONZULTACE TECHNICKÉHO STAVU PŘI KOUPI NEMOVITOSTI

Vizuální kontrola nosných stěn a dělících konstrukcí, stropních konstrukcí, krovu, komínového tělesa, způsob provedení izolací spodní stavby, izolace střechy, elektroinstalací, vodovodu, kanalizace. Konzultace možností stavebních úprav. Jde pouze o orientační vizuální prohlídku nemovitosti s ústním vyjádřením, bez vyhotovení písemné technické zprávy, sond nebo odborných posudků.

KONZULTACE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STAVBY A VÝBĚR EFEKTIVNÍHO VYTÁPĚNÍ

Řešení problému snížení energetické náročnosti objektů a změny nebo úpravy způsobu vytápění v rámci státních dotačních programů (Zelená úsporám) nebo pro individuální snížení nákladů na vytápění nebo jeho zefektivnění.

KONZULTACE PRÁVNÍ POMOCI VE STAVEBNICTVÍ

Komplexní právní poradenství a konzultační činnost v oblasti stavebního, občanského a správního práva. Zastupování před veřejnoprávními orgány při nejrůznějších správních řízeních, která souvisejí se stavbou nebo sousedskými spory při územním řízení, stavební, kolaudační nebo vyvlastňovací či přestupkové. Uplatňování odpovědnosti za škodu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem orgánů státní správy a samosprávy.


Copyright © 2013 Zdeněk Kmín. Všechna práva vyhrazena.